Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIELE PLANNING EN PENSIOENADVISERING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok al dan niet op declaratiebasis Financiële planning of pensioenadviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok slechts na diens schriftelijke bevestiging.
 2. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

UITVOERING

 1. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.
 2. Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.

TERMIJNEN VOOR ? UITVOERING.

 1. Alle door Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok in rekening worden gebracht.

WIJZIGINGEN EN "MEERWERK":

 1. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijzigin ?g en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.
 2. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

HONORARIUM EN BETALING

 1. Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%.
 3. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
 4. Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele ger ?echtelijke kosten.
 6. Financieel Plan en pensioenkantoor Blok zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
 7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
 2. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben.

INSCHAKELING DERDEN

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dienverstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: ¤ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
 2. Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
 3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
 4. Opdrachtgever zal Financieel Plan e ?n Pensioenkantoor Blok vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok of door Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

VERVAL VAN RECHT

Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok bij de uitvoering van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Alle overeenkomsten tussen Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok in Nederland danwel van het arrondissement waar Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok in Nederland gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.

WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.Geachte heer, mevrouw,

Hier volgt nog enige nadere informatie over de in onze opdracht ontwikkelde algemene voorwaarden voor adviseurs die werken op declaratiebasis. Om uw risico bij opdrachten tot (pensioen)advisering te beperken, kunt u ?de algemene voorwaarden hanteren die wij u hierbij aanbieden. Voor het in dekking nemen van het hieraan verbonden aansprakelijkheidsrisico verlangen wij dat u bij (pensioen) advisering op declaratiebasis van deze voorwaarden gebruik maakt. Bovendien moet u ons aannemelijk maken dat u over voldoende specifieke deskundigheid beschikt. Voor pensioenadviseurs denken wij aan het bezit van het branchediploma leven en/of het diploma actuarieel rekenaar aangevuld met de nodige fiscale kennis.

Hoe kunt u de algemene voorwaarden doeltreffend van toepassing verklaren?

Volgens de wet moet u uw opdrachtgever daadwerkelijk in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de inhoud. Uitsluitend het deponeren van de voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht is dus niet voldoende om de inhoud van de algemene voorwaarden rechtsgeldig tegen de opdrachtgever te kunnen inroepen.

Hoe kunt u een cliënt de gelegenheid bieden zich van de inhoud van de algemene voorwaarden te vergewissen? De wet (art.6: 234 BW) geeft aan wat u in elk geval moet doen. Dat is:

 1. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever ter hand stellen.
 2. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient u vóór de totstandkoming van de overeenkomst uw opdrachtgever te laten weten dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen of gedeponeerd zijn bij een Kamer van Koophandel of de Griffie van een Gerecht. Bovendien zult u dan kenbaar moeten maken dat u de algemene voorwaarden op verzoek aan de opdrachtgever zult toezenden.

Het is duidelijk dat veel opdrachten niet via persoonlijk contact totstandkomen, zodat u de algemene voorwaarden niet direct en letterlijk aan de opdrachtgever ter hand kunt stellen. Communicatie verlo ?opt veelal telefonisch of schriftelijk.

Dat vraagt om een praktische aanpassing, waarbij onder meer aan te volgende twee methoden kan worden gedacht.

Bij deze methoden is ervan uitgegaan dat, zoals in artikel 2 van de algemene voorwaarden is bepaald, de overeenkomst eerst tot stand komt na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Methode 1
De eenvoudigste en beste methode is bij de offerte een exemplaar van de algemene voorwaarden bij te voegen (b.v. afgedrukt op dubbel A4, zodat zij goed leesbaar zijn) en bovendien uw opdrachtgever er direct op te wijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn bij het totstandkomen van een overeenkomst.

Uit commercieel oogpunt wordt het niet altijd plezierig gevonden de opdrachtgever direct te moeten attenderen op algemene voorwaarden. Bedenkt u zich dan dat het voor de risicobeheersing een absolute noodzaak is. Overigens zijn algemene voorwaarden tegenwoordig zo gebruikelijk dat uw relatie zich daardoor niet van een overeenkomst zal laten weerhouden.

Methode 2
Voorafgaand aan een overeenkomst hoeft geen nieuwe toezending van de algemene voorwaarden plaats te vinden als u voor een opdrachtgever eerder opdrachten heeft uitgevoerd, onder toepasselijkheidverklaring van dezelfde voorwaarden volgens methode 1. Wel moet u opnieuw naar die voorwaarden verwijzen.

Een eerdere heel kleine en vervolgens een tweede veel grotere opdracht hoeft niet per definitie te betekenen dat de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever bekend zijn. In die situatie moet u daarom toch methode 1 hanteren.

Tot slot een opmerking over het depot van algemene voorwaarden bij een Kamer van Koophandel of Griffie van ?een Gerecht. De wet gaat er primair vanuit dat een exemplaar van algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. (art.6: 234 BW). Toch blijft het zaak te deponeren. Dat biedt tot op zekere hoogte nog steeds bescherming als b.v. eens zou worden vergeten om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Uw opdrachtgever heeft dan een zelfstandige mogelijkheid om van de inhoud kennis te nemen. Daarom moeten altijd de plaats van deponering en het depotnummer op uw correspondentie worden vermeld.

Het spreekt vanzelf dat u ook in deze laatste situatie kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden aan uw opdrachtgever moet zenden als die daarom vraagt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het hanteren van de algemene voorwaarden belt u ons dan. Wij zijn te bereiken onder nummer 020 - 312 8310, of kijk op onze website onder ‘contact’. Wij helpen u graag verder.

BAVAM