Dienstenwijzer

Dienstenwijzer van: Financieel Plan en Pensioenkantoor Blok
AFM vergunninghouder ­ Wft vergunningnummer 12011981

Informatie over onze dienstverlening

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel toezicht. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website http://www.minfin.nl .

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 17A, 7901 AA Hoogeveen
Postadres: Postbus 101, 7900 AC Hoogeveen
Telefoonnummer: 0528-240160
Fax: 0528-236872
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.financieelwelzijn.nl
KvK inschrijfnummer: 04072252

Wie zijn wij?

Financieel Plan- en Pensioenkantoor Blok is een onafhankelijk assurantiekantoor dat op 24 augustus 2005 is opgericht. Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen, hypotheken, pensioenen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagentschap van hebben, kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Ons doel is om zowel particulieren als ook bedrijven de helpende hand te bieden bij het vinden en afsluiten van verzekeringen, hypotheken, pensioenen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen, zenden wij u op aanvraag toe.

Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financiële toezicht (Wft) beschikken wij over de vereiste vergunning. Het nummer van onze vergunning is 12011981. De vergunning strekt zicht uit tot het adviseren en bemiddelen met betrekking tot de volgende producten:

 • Levensverzekeringen;
 • Schadeverzekeringen;
 • Hypothecair krediet;
 • Consumptief krediet;
 • Pensioenregelingen;
 • Beleggingsrekeningen
 • Kortom, totale financiële planning

Onze financiële dienstverlening

Wij kunnen u onder meer adviseren op het gebied van:

 1. Schade- en levensverzekeringen
  U kunt hierbij denken aan onder andere ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, pensioenen, lijfrente, koopsompolissen, beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

  Schadeverzekeringen
  Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
  • Wij maken op uw verzoek een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u naar onze mening zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Het is hierbij belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt.
  • Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
  • Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
  • Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.
  • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
  • Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.
  • In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
  • Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
  • Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij namens u die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.
  Levensverzekeringen
  Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:
  • Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen voor u zijn getroffen voor uw pensioen bij uw huidige werkgever.
  • Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen. Hiervoor is van belang dat u ons juiste en volledige gegevens verstrekt.
  • In onze advisering bij het aangaan van verzekeringen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie op basis van de door u verstrekte informatie gelden.
  • Wij geven u informatie over producten en voorwaarden en eventueel de te verwachten rendementen, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
  • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
  • Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, berichten wij u op welke wijze de uitkering naar onze mening op basis van de ons ter beschikking staande informatie het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
 2. Hypotheken
  In overleg met u zorgen wij ervoor dat de financiering voor de aankoop, bouw of verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Zonodig wordt uw hypothecaire geldlening gecombineerd met een voor u geschikte beleggings-, levens-, overlijdensrisico en/of spaarverzekering.

 3. Overig financiële diensten
  Te denken valt hierbij aan sparen, lenen (consumptief krediet), beleggingsadvies en vermogensbeheer, echtscheidingen, testament.

  Voor de uitvoering van onze dienstverlening beschikken wij over uw gegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kunt u erop rekenen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Wat verwachten wij van u?

Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan onze dienstverlening. Maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

 1. Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering of om te bepalen wat de mogelijkheden voor fiscale aftrek zijn.
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven dan wel de fiscale aftrekmogelijkheden wijzigen.
 4. Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hiernaar vraagt.

Onze bereikbaarheid

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook na kantoortijden bij spoed, zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade zijn wij te bereiken onder het telefoonnummer 06-10978704.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat premies geïncasseerd worden door de maatschappijen. Als daarvan afgeweken wordt, maken wij daarover vooraf een afspraak.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Onze kwaliteit

 1. Wft vergunningnummer 12011981, ingeschreven in het register van Autoriteit Financiële Markten.
 2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 04072252.
 3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.008085
 4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 5. Wij, danwel medewerkers van ons zijn aangesloten bij: Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) en bij Federatie van Financieel Planners (FFP).

Beëindiging relatie

U hebt het recht om de relatie met ons te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij schriftelijk verzoeken de lopende verzekering(en) over te boeken naar de adviseur van uw keuze, indien deze daarmee instemt. Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke:


KiFiD Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
tel: 0900-3552248
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;
web: www.kifid.nl.


U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.